Επισκευή και Συντήρηση Αντλιών και Αντλιοστασίων Δήμο Κορίνθου

Περιβάλλον / Τμήμα Συντήρησης

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής αφορούν το σύνολο των αντλιών και αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑ Κορίνθου και περιλαμβάνουν:

  • Επι-τόπου συντήρηση αντλιών
  • Αποσύνδεση, Εξαγωγή, Επισκευή & Συντήρηση αντλίων
  • Δοκιμαστική λειτουργία σε πλήρες φορτίο