Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με ΒΙΟΑΕΡΙΟ Ισχύος 0,6 ΜW – ΕΕΛ Λάρισας

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Βιοαέριο ισχύος 0,6 MW στην ΕΕΛ Λάρισας.

ΔΕΥΑ Λάρισας

Η ΔΕΥΑ Λάρισας διαθέτει σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βιοαέριο αποτελούμενη από δύο μηχανές Jenbacher τύπου 208 GS-B/N.L συνολικής ισχύος 0,6MW, που εξυπηρετεί τις ανάγκες των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.  Η Meleccon παρέχει τις υπηρεσίες για την διατήρηση των δύο μηχανών σε συνεχή λειτουργία, την προγραμματισμένη συντήρησή τους καθώς και τις επισκευές  έκτακτων βλαβών.

Η προληπτική συντήρηση απαιτεί το ανάλογο service κάθε 1.000 ώρες και 2.000 ώρες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. Μεγαλύτερης κλίμακας  service γίνονται μετά από 10.000 ώρες και ιδιαίτερα μετά από 20.000 ώρες.

Η προγραμματισμένη συντήρηση η προγραμματισμένη συντήρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή του εξοπλισμού και των ανταλλακτικών, το χρονοδιάγραμμα κάθε λογής επέμβασης και τις διαδικασίες τήρησής του, το ιστορικό όλων των ενεργειών συντήρησης και επισκευών και γενικότερα την αντιμετώπιση όλων των λειτουργικών προβλημάτων του εξοπλισμού.

Οι εργασίες της προγραμματισμένης συντήρησης θα περιλαμβάνουν:

  • Έλεγχο της ομαλής λειτουργίας των μηχανών βιοαερίου
  • Περιοδικό έλεγχο ποιότητας βιοαερίου και καυσαερίων μηχανών
  • Εντοπισμό και επιδιόρθωση μηχανικών ή/και ηλεκτρικών δυσλειτουργιών σε οποιοδήποτε μέρος του υπό συντήρηση εξοπλισμού
  • Τακτική αντικατάσταση μηχανικών ή/και ηλεκτρικών λειτουργικών τμημάτων του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και το πρόγραμμα συντήρησης
  • Αντικατάσταση των λιπαντικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και το πρόγραμμα συντήρησης
  • Προετοιμασία αναλυτικών αναφορών των εκτελεσθέντων και προγραμματισμένων λειτουργιών συντήρησης και επισκευών
  • Λογισμικό και προγραμματισμό μονάδα ελέγχου στροφών μηχανών
  • Συντήρηση περιφερειακών συστημάτων μονάδας σταθμού παραγωγής: Εναλλάκτες,  Συμπιεστές Βιοαερίου, Κυκλοφορητές